W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.

Czy każdy aktywny element interfejsu jest prawidłowo interpretowany przez technologie wspomagające?

Każdy element aktywny (gdy w niego stukniesz, wywołasz jakieś działanie) musi działać tak, aby jego funkcja, wartość, ustawienia i zmiany były dostępne dla technologii wspomagających. Jeśli nie jest to możliwe, to w bezpośrednim sąsiedztwie takiego elementu powinna być umieszczona w pełni dostępna alternatywa.

 • Wartość — na przykład wybrany element w liście rozwijalnej lub zawartość wybranego w danym momencie elementu.
 • Funkcja (rola) — typ elementu zdefiniowany w ramach technologii użytej przy tworzeniu aplikacji. Zazwyczaj technologie wspomagające automatycznie informują użytkownika o roli aktywnego elementu, anonsując na przykład: przycisk, link, pole tekstowe itp.
 • Ustawienia — odnoszą się do szczególnych cech danego elementu. Na przykład może to być informacja, że dany element służy do kontroli innego elementu zawartości aplikacji czy wyświetlanego ekranu.
 • Zmiany stanu elementów — muszą być anonsowane przez technologie wspomagające (np. rozwinięta, zwinięta itp.). Stan danego elementu może być również anonsowany poprzez jego zmienianą dynamicznie nazwę.

Każdy element aktywny powinien spełniać poniższe wymagania:

 • ma jednoznacznie zrozumiałą, widoczną nazwę;
 • ma jednoznacznie zrozumiałą funkcję (rolę);
 • ma jednoznacznie zrozumiałą wartość;
 • ma jednoznacznie zrozumiały stan;

Uwaga! Nie rób badania z tego pytania dla

 • aplikacji, które podlegają szczególnym wymaganiom bezpieczeństwa zakazującym innym aplikacjom (np. technologiom wspomagającym) dostępu do interfejsu – dotyczy to w szczególności aplikacji związanych z kwestiami wojskowymi, kryptograficznymi lub wywiadowczymi;
 • map i usług kartograficznych online — pod warunkiem, że podstawowe, ważne informacje dla map przeznaczonych do nawigacji, są dostarczone w formie dostępnej cyfrowo;

Podczas badania:

 • nie zwracaj uwagi na obecność wielkich liter czy znaków przestankowych w tytułach elementów aktywnych;
 • jeśli widoczna treść elementu aktywnego jest symbolem (np. "B" na przycisku może oznaczać "Pogrubienie", a ">" może oznaczać "Dalej" lub na przykład "Uruchom odczyt filmu"), to tekst, który odczytują technologie wspomagające powinien informować o funkcji elementu, a nie o zawartości widocznej treści.
 • jeśli w widocznej etykiecie elementu aktywnego jest działanie matematyczne, to należy uznać za poprawne pozostawienie użytkownikowi i jego technologiom wspomagającym możliwości odczytu tekstu etykiety w niezmienionej formie.

Wytyczne WCAG 2.1 - 2.4.4 Cel łącza (w kontekście), 2.5.3 Etykieta w nazwie, 4.1.2 Nazwa, rola, wartość


Jak to sprawdzić?

Uwaga - linki otworzą się w nowej karcie przeglądarki


Wiarygodną informację uzyskasz jedynie wtedy, gdy wykonasz pełne badanie z czytnikiem ekranu. Wszystkie elementy, które podlegają ocenie, powinny być zaanonsowane przez czytnik. W niektórych przypadkach konieczne może być również wykonanie testów dodatkowych, które opisujemy poniżej.

Jeśli używasz systemu iOS: Możesz przeprowadzać różne badania cząstkowe, jednak jedynie testy z użyciem czytnika ekranu VoiceOver pozwolą na poprawną i pełną ocenę wyników.

Dla aplikacji mobilnych nie ma pełnej dokumentacji technicznej, która pozwala na opisanie działania niektórych elementów, jak na przykład okien modalnych czy wirtualnych pokręteł. Aby zrobić badania dostępności cyfrowej takich rozwiązań warto przestudiować:

 • specyficzne rozwiązania ARIA przeznaczone dla rozwiązań specjalnych;
 • dokumentację, którą wydawcy aplikacji mobilnych udostępniają deweloperom.
Jeśli używasz systemu iOS:

Badanie z czytnikiem ekranu VoiceOver

 1. Uruchom VoiceOver;
 2. Znajdź na ekranie elementy aktywne (np. przyciski, linki itp.);
 3. Użyj gestów czytnika, by dojść do elementu aktywnego;
 4. Sprawdź, dla każdego elementu aktywnego, czy:
  • czytnik poprawnie anonsuje jego rolę (np. przycisk, link, pole tekstowe, pole wyszukiwania itp.;
  • anonsowana rola odpowiada funkcjonalności elementu (np. element, który powoduje otwarcie okna modalnego, nie powinien być polem tekstowym, lecz przyciskiem);
  • czytnik anonsuje odpowiednią nazwę elementu, która pozwala zrozumieć jego funkcję;
  • jeśli widać na elemencie napis, to jest on poprawnie odczytywany;
  • jeśli element zmienia swój wygląd w zależności od stanu, w jakim się znajduje (aktywny, nieaktywny, wybrany itp.) to czytnik to anonsuje;
  • jeśli stan elementu może się zmienić (np. przycisk przełączający, potencjometr), to każda zmiana jest prawidłowo anonsowana (np. zmiana na wybrany, zwiększenie mocy itp.);
  • jeśli element ma widoczną wartość (np. na potencjometrze), to jest ona poprawnie anonsowana.

Jeśli tak jest, wynik badania jest pozytywny.

Badanie ze sterowaniem głosowym

Nie da się przeprowadzić wszystkich testów za pomocą nawigacji głosowej, jednak pozwala ona na szybki przegląd stanu elementów aktywnych.

Sterowanie głosowe pozwala:

 • wykryć elementy obsługiwane dotykiem, które nie są elementami aktywnymi możliwymi do wykrycia przez czytnik ekranu,
 • stwierdzić obecność i poprawność tytułów,
 • stwierdzić obecność prawidłowych, dostępnych nazw.

Zapoznaj się z obsługą iPhone'a przy użyciu funkcji Sterowania głosowego

Jak zbadać:

 1. Wybierz kolejno: Ustawienia > Dostępność > Sterowanie głosowe;
 2. Aby zobaczyć nazwy elementów aktywnych, w ustawieniach ekranu sterowania głosowego włącz kolejno Nakładka > Nazwy rzeczy.
 3. Gdy uruchomisz sterowanie głosowe, nad elementami aktywnymi pojawią się szare dymki, z etykietami nazw. Jeśli na ekranie jest bardzo dużo elementów aktywnych, ich etykiety pojawią się w grupach następujących po sobie – jedne będą znikały, a pojawią się kolejne.

  Dymki z etykietami wyświetlą tylko elementy, które pełnią rolę elementów aktywnych zgodnych z regułami dostępności cyfrowej. Pozwala to na szybkie wykrycie elementów, które można obsłużyć dotykiem, a które nie są rozpoznawane przez funkcję sterowania głosowego. Takie elementy nie są zgodne z wymaganiami dostępności cyfrowej.

 4. Znajdź na ekranie wszystkie elementy aktywne (gdy w taki element stukniesz, wywołasz jakieś działanie);
 5. Sprawdź, czy każdy element aktywny ma przypisaną etykietę (szary dymek).
 6. Jeśli tak jest, sprawdź, czy:
  • etykiety są prawidłowe i zrozumiałe;
  • widoczna nazwa (jeśli taka jest) jest elementem etykiety.

Jeśli tak jest wówczas wymagania dotyczące odpowiednich nazw elementów aktywnych są spełnione.

Badanie z aplikacją Accessibility Inspector

 1. Podłącz urządzenie mobilne do komputera z systemem macOS;
 2. Włącz program Accessibility Inspector;
 3. Wskaż urządzenie mobilne jako źródło i pozostań w zakładce Inspekcja (przyciski po prawej na górze).
 4. Strzałkami Accessibility Inspectora przejdź do każdego elementu interfejsu.
 5. Sprawdź, dla każdego elementu, czy:
  • określona jest rola w parametrze Traits (np. Bouton, Tab, Text Field);
  • określona rola jest odpowiednia funkcjonalnie (np. element uruchamiający otwarcie okna modalnego powinien być przyciskiem, a nie elementem tekstowym Static Text);
  • w parametrze Label wpisano prawidłową nazwę, która pozwala zrozumieć funkcję danego elementu;
  • jeśli element posiada widoczną nazwę tekstową, to w parametrze Label też znajduje się ta nazwa;
 6. Jeśli stan elementu daje się wyróżnić (aktywny, nieaktywny, wybrany itp.), sprawdź, czy ten stan każdego takiego elementu jest wskazany co najmniej w jednym z parametrów :
  • Traits;
  • Label.
 7. Jeśli element może zmienić stan (np. przycisk przełączający, potencjometr), to dla każdego możliwego stanu sprawdź, czy każda zmiana (np. przejścia do stanu zaznaczony, zwiększenie stanu potencjometru itp,) spełnia przynajmniej jeden z wymogów:
  • jest dostępna w parametrze Traits;
  • jest wskazana w parametrze Label.
Jeśli używasz systemu Android:
 1. Uruchom czytnik ekranu;
 2. Znajdź na ekranie elementy aktywne (np. przyciski, linki itp.;
 3. Przejdź do każdego z tych elementów gestami czytnika ekranu;
 4. Sprawdź, dla każdego z elementów aktywnych, czy:
  • rola elementu jest anonsowana przez czytnik (np. przycisk, link itp.);
  • anonsowana rola odpowiada funkcjonalności (np. element powodujący otwarcie okna modalnego nie powinien być polem tekstowym tylko raczej przyciskiem);
  • anonsowana jest prawidłowa nazwa pozwalająca na zrozumienie funkcji danego elementu aktywnego;
  • jeśli element posiada widoczną nazwę, jest ona poprawnie anonsowana;
  • jeśli stan elementu daje się wyróżnić (aktywny, nieaktywny, wybrany itp.)jest on poprawnie anonsowany;
  • jeśli stan elementu może się zmienić (np. przycisk przełączający, potencjometr) to po każdej zmianie jest ona prawidłowo anonsowana (np. "zmiana na wybrany", "zwiększenie mocy" itp.);
  • jeśli element ma widoczną wartość (np. wartość potencjometru)jest ona prawidłowo anonsowana;
  • .

Jeśli tak jest, wynik badania jest pozytywny.


Jak uruchomić czytnik ekranu w systemie Android
Jak uruchomić czytnik ekranu w systemie iOS

{"register":{"columns":[]}}